กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รอบที่
ช่วงเวลาการรับสมัคร
วันที่สอบข้อเขียน
1
1 พฤศจิกายน 2559 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 25 กุมภาพันธ์ 2560
2
11 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 เมษายน 2560 20 พฤษภาคม 2560

เปิดรับสมัครสอบ 3 กลุ่มวิชา คือ
   1.กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
   2. กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา
   3. กลุ่มวิชาระบาดวิทยา
(ให้ผู้สมัครเลือกกลุ่มวิชาตามลำดับความสนใจให้ครบทั้งสามกลุ่มวิชา (โปรดระบุลงในใบสมัคร)

อ่านรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียดการสอบ
วิชาที่สอบ
เวลาสอบ
1. วิชาจุลชีวิทยา 9.00 - 11.00 น.
2. วิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูละเอียดข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/
 
ภาควิชาเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
   
 ปริญญาเอก >> ส.ด. สาขาวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา (นานาชาติ) (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
 ปริญญาโท >> วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด) (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)