ภาควิชาเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
ปริญญาเอก >> ส.ด. สาขาวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา (นานาชาติ) (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)
ปริญญาโท >> วท.ม. (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางสาธารณสุข) (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
รอบที่ ช่วงเวลาการรับสมัคร วันที่สอบข้อเขียน
1
1 พฤศจิกายน 2560 - 16 มกราคม 2561 31 มกราคม 2561
2
16 มกราคม 2561 - 20 เมษายน 2561 30 เมษายน 2561

 

ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข)
จุดเด่นของหลักสูตร
๑. หลักสูตรฯ บูรณาการการสอนด้านโรคติดเชื้อ (จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา) โรคไร้เชื้อ วิทยาการระบาดการ สาธารณสุขและสุขภาพเชื่อมโยงกับวิทยาการทันสมัยด้านชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อการวินิจฉัย และการควบคุมป้องกันโรค
๒. นักศึกษาเลือกเรียนและทำวิทยานิพนธ์ได้ใน 3 กลุ่มวิชา คือ - กลุ่มวิชากลุ่มวิชาจุลชีววิทยาโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยา สิ่งแวดล้อม สารสนเทศทางจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา ระดับโมเลกุล วิทยาภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อ และโรคติดเชื้อใน โรงพยาบาล กลุ่มวิชาปรสิตสาธารณสุขปรสิตวิทยาสิ่งแวดล้อม ปรสิตวิทยาระดับโมเลกุล พาหะนำโรค และ ชีวสารสนเทศ ปรสิต - กลุ่มวิชาวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อและโรคเรื้องรัง วิทยาการระบาดเชิงสังคม วิทยาการระบาด ระดับ โมเลกุล วิทยาการระบาดเชิงพันธุศาสตร์ วิทยาการระบาดด้านพฤติกรรมศาสตร์ อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อมวิทยาการ ระบาด เชิงภูมิสารสนเทศ และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางวิทยาการระบาด
๓. นักศึกษาสามารถทำวิทยานิพนธ์ได้ทั้งด้านโรคติดเชื้อ ปรสิต และพาหะนำโรค โรคติดเชื้อทางจุลชีววิทยา โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ระบาดวิทยาของการเกิดโรคติดเชื้อและโรคไร้เชื้อ
คุณสมบัติของผูุู้้เข้าศึกษา
๑. สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชีววิทยา เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ จุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร บัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบัน อุดมศึกษา ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
๒. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
๓. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจ
ของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก๒  
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    ไม่นับหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 18 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
     
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  
๑. นักวิชาการสาธารณสุขด้านโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และระบาดวิทยา
๒. นักวิจัยด้านโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และระบาดวิทยา
๓. นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันวิชาการภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ
๔. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
๕. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์และสาธารณสุข
   
   
ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูละเอียดข้อมูลการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/

 

ดาวน์โหลดแผ่นผับประชาสัมพันธ์ ปริญญาโท >> วท.ม. (ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา)