ปรัชญา

การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ

 

วิสัยทัศน์

เป็นภาควิชาชั้นนำด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย 

 

พันธกิจ

1. ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุข
2. ดำเนินการวิจัยด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุข
3. บริการวิชาการด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุข  
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล