วิสัยทัศน์


ปรัชญา :

การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์ :

เป็นภาควิชาชั้นนำด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย 

พันธกิจ:

1. ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุข
2. ดำเนินการวิจัยด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุข
3บริการวิชาการด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุข  
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo