ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2566

   
   
#

25 พฤษภาคม 2566

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมงาน “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 76 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “Health Promotion: The expectation for a new public health movement for all” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานฯ   |

รายละเอียดข่าว

   
#

12 พฤษภาคม 2566

นายสมบุญ เอกวิริยะกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้เข้ามาให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผนพัฒนาระบบงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (กิจกรรมที่ 6) สำหรับภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการบริการตรวจวิเคราะห์ทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม 6408 ชั้น 4 ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา   |

รายละเอียดข่าว

   
#

27 เมษายน 2566

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้เชิญ ศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เรื่อง “One Health Approach in Parasitological Aspects : Malaria in Non-human Primate Species” ในโครงการ JOURNAL CLUB ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 19.00 - 20.30 น. ผ่านโปรแกรม Webex meeting: Meeting No. 2644 149 6168 password: parasitology โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ   |

รายละเอียดข่าว

   
#

10 เมษายน 2566

อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และสมาชิกภาควิชาฯ ได้จัดโครงการสืบสานทำนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวันสงกรานต์ และประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ (13-15 เมษายน) ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์อาวุโสเข้าร่วม ดังนี้ 1)รศ.องุ่น เกียรติวุฒิ 2)รศ.ดร.พักตร์พิมล มหรรณพ 3)ผศ.ดร.วงเดือน ปั้นดี 4)ผศ.ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล 5)อาจารย์ ดร.สุภาวดี บุญชื่น   |

รายละเอียดข่าว

   
#

5 เมษายน 2566

อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาฯ เข้าร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2566 “ย้อนยุควันวาน ฉลองสงกรานต์ สานสายใยราชพฤกษ์” กิจกรรมในงานมีการสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เจริญพระพุทธมนต์ บังสุกุล ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมรดน้ำขอพรจากคณาจารย์และบุคลากรอาวุโสของคณะ  |

รายละเอียดข่าว

   
#

30 มีนาคม 2566

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้เชิญ Professor Dr. Serge Morand Director of Research, CNRS, Montpellier University, France. เป็นวิทยากร เรื่อง “One Health Approach in Parasitological Aspects: A social-ecological and One Health observatory: ten years of collaborative studies in Saen Thong (Nan, Thailand)" โครงการ JOURNAL CLUB ครั้งที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 19.00 - 20.30 น. ผ่านโปรแกรม Webex meeting: Meeting No. 2644 149 6168 password: parasitology โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ  |

รายละเอียดข่าว

   
#

27-28 มีนาคม 2566

คณะผู้ตรวจติดตามคุณภาพภายใน อาจารย์ ดร.พีรยา เอกจริยาวัฒน์ อาจารย์ ดร.สุเมธ เพ้งภูมิเกียรติ นางสาวชวิศา พรมลาไชย นางสาวหนึ่งหทัย สุภา และนางอัญชลี บูรภักดิ์ ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการบริการตรวจวิเคราะห์ทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการต่างๆ ของห้องปฏิบัติการสอดคล้องตามข้อกำหนดระบบการบริหารงาน และให้มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง  |

รายละเอียดข่าว

   
#

24 มีนาคม 2566

อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีลงนามต่อต้าน Hate Speech และ Bullying เพื่อสร้างการสื่อสารอย่างสันติ และสร้างความสุขในที่ทำงาน ณ ชั้น 5 อาคาร 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  |

รายละเอียดข่าว

   
#

13 มีนาคม 2566

ผศ.ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี รองหัวหน้าภาควิชาฯ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สุขาภิบาล) ได้รับ “รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2565” จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมถ์ ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566ร  |

รายละเอียดข่าว

   
#

10 มีนาคม 2566

นายสมบุญ เอกวิริยะกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เข้าให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผนพัฒนาระบบงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (กิจกรรมที่ 5) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 6 เวลา 9.00-16.30 น.  |

รายละเอียดข่าว

   
#

7 มีนาคม 2566

คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 7 ท่าน เข้าเยี่ยมสำรวจโครงการวิจัยที่ดำเนินงานในภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยพิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์แก่โครงการวิจัยที่ขอการรับรอง ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-16.00 น.  |

รายละเอียดข่าว

   
   
#

23 กุมภาพันธ์ 2566

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้เชิญ Professor Dr. Bruce Malcolm Russell อาจารย์จาก University of Otago, New Zealand. มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “One Health and Cryptosporidiosis: A perspective from New Zealand" โครงการ JOURNAL CLUB ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 - 20.30 น. ผ่านโปรแกรม Webex meeting: Meeting No. 2644 149 6168 password: parasitology โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ  |

รายละเอียดข่าว

   
#

26 มกราคม 2566

Dr. Lee WENN CHYAU อาจารย์จาก Department of Parasitology, Faculty of Medicine, University of Malaya, Malaysia. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "The multifaceted anti-malarial resistance strategies by Plasmodium falciparum from different geographical areas" ในโครงการ JOURNAL CLUB ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 19.00 - 20.30 น.  |

รายละเอียดข่าว

   
#

16 มกราคม 2566

16 มกราคม 2566 : เวลา (12.45 - 15.00 น.) : อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และสมาชิกภาควิชา เข้าร่วมงาน “PROUD OF YOU PUBLIC HEALTH MAHIDOL” และร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุวรรณา เชาว์รันตนกวี เนื่องในโอกาสได้รับ (1) รางวัลเชิดชูเกียรติผลงานวิชาการ ระดับบุคคล ประเภทผลผลิตงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในระดับ Top 10 และ(2) รางวัลบุคลากรดีเด่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2565 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ปฏิบัติงานติดต่อกันไม่เกิน 10 ปี |

รายละเอียดข่าว

   
   
#

8 มกราคม 2566

8 มกราคม 2566 : อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและสมาชิกภาควิชาฯ นักศึกษา ศิษย์เก่า และอาจารย์อาวุโส เข้าร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล พิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก การทำบุญภาควิชาฯ และร่วมจับฉลากขวัญปีใหม่ วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 9.00-13.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ อาคาร 6 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |

รายละเอียดข่าว

   
#

7 มกราคม 2566

7 มกราคม 2566 : นายสมบุญ เอกวิริยะกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เข้าให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผนพัฒนาระบบงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (กิจกรรมที่ 2)เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 6 เวลา 9.00-16.30 น. |

รายละเอียดข่าว

   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2565

   
   
#

22 ธันวาคม 2565

อาจารย์ ดร.น.สพ.วนฤทธิ์ จิตสมัย อาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "ONE HEALTH APPROACH IN PARASITOLOGICAL ASPECTS: ROLE OF COMPANION ANIMALS AS RESERVOIRS FOR ZOONOTIC HELMINTHS AND PROTOZOA" ในโครงการ JOURNAL CLUB ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 19.00 - 20.30 น.  |

รายละเอียดข่าว

   
#

19,20 ธันวาคม 2565

19,20 ธันวาคม 2565 : วันที่ 19 ธันวาคม 2565 ผศ.ดร.ทวี สายวิชัย ตัวแทนภาควิชาฯ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬากรณ์ สภากาชาดไทย และวันที่ 20 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์บท "โพชฌังคปริตร" ถวายพระพร ณ บริเวณโถงอาคาร 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ |

รายละเอียดข่าว

   
   
#

6 ธันวาคม 2565

6 ธันวาคม 2565 : นายสมบุญ เอกวิริยะกิจ นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา และ น.สพ.สมชาย วงศ์สมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบ และ ด้านเทคนิค ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ดำเนินกิจกรรมสำรวจความพร้อมของห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล |

รายละเอียดข่าว

   
#

2 ธันวาคม 2565

2 ธันวาคม 2565 : น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 (2 ธันวาคม 2565) หัวหน้าและสมาชิกภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม - ประจำปี 2565 |

รายละเอียดข่าว

   
#

19  ตุลาคม 2565

19 ตุลาคม 2565 : งานเชิดชูผลงานวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2564 วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ขอแสดงความยินดีที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาได้รับรางวัล ประเภท “บุคลากรสายวิชาการในภาควิชาเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยจำนวนสูงสุด ตามสัดส่วนบุคลากร”

รายละเอียดข่าว

   

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2563

   
   
#

6-7 พศจิกายน 2563

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหิดลวิชาการ เปิดบ้าน สา สุข ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการแนะนำหลักสูตรให้ผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและ

ระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 ณ บริเวณใต้อาคาร 1 (อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์)

รายละเอียดข่าว

   
#

9 ตุลาคม 2563

หัวหน้าภาควิชาฯ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

รายละเอียดข่าว

   
#

25 กันยายน 2563

หัวหน้าภาควิชาฯ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาเข้าร่วมงาน มุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ ประจำปี 2563 The AWUSO Ranger ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์

รายละเอียดข่าว

   
#

28 กันยายน 2563

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาได้จัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 กันยายน 2563  เพื่อเป็นเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจกับบัณฑิต และการสร้างสายใยสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน คณาจารย์ ศิษย์ที่จบการศึกษาไปแล้ว และศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยจะยึดถือเป็นประเพณีปฏิบัติกันสืบต่อไป

รายละเอียดข่าว

   
#

24 กันยายน 2563

หัวหน้าภาควิชา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วม? งานพิธีวางพวงมาลาถวายราช สักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม? พระบรมราชชนก ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์? มหามหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   
#

16 มกราคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย เป็นตัวแทนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาเข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย อาจารย์ประจำภาควิชาอนามัยครอบครัว ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2562

รายละเอียดข่าว

   
#

10 มกราคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ อาจารย์อาวุโสของภาควิชา ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมสักการะพระภูมิเจ้าที่ และสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในงานทำบุญภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาและร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563

รายละเอียดข่าว

   
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2562

#

20 ธันวาคม 2562

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมบุคลากรภาควิชา และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ "Green U Party 2020 แฮปปี้...ปีหนู" โดยคณบดีเป็นประธานเปิดงาน

รายละเอียดข่าว

   

15 สิงหาคม 2562

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการ “เด็กๆ ร่วมใจ ปลอดภัยจากโรคพยาธิ” เพื่อให้ความรู้ เรื่อง "สุขลักษณะที่เด็กควรฝึกปฏิบัติ" กับแก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ณ โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โดยมี อ.ดร.วรากร โกศัยเสวี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดข่าว

   

3 สิงหาคม 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ทางการสาธารณสุข (ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และภาควิชาระบาดวิทยา ) จัดงานสัมมนาวิชาการโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด และงานคืนสู่เหย้า Home Coming Day 'Stay Together' ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดข่าว

   

26 กรกฎาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ประธานในพิธีเปิดกรวย กระทงดอกไม้ ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

13 กรกฏาคม 2562

งานปฐมนิเทศนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ทางการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนมเมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

รายละเอียดข่าว

   

31 พฤษภาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

23 พฤษภาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมงาน 72 ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานฯ ในการนี้ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “๗๒ ปี วันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์” ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

รายละเอียดข่าว

   

26 เมษายน 2562

อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร เป็นตัวแทนภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้ารับโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย ประจำปี 2562 ในงานโครงการ “Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย” ครั้งที่ 3

รายละเอียดข่าว

   

5 เมษายน 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา เข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2562 "ราชพฤกษ์เบิกบาน สราญใจ" ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

24 มกราคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำนักศึกษา บุคลากร และผู้เกษียณอายุราชการของภาควิชา เข้าร่วมสักการะ สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 และวาระครบ 72 ปี การก่อตั้งภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ทางภาควิชาจึงได้จัด งานทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ภาควิชา

รายละเอียดข่าว

   

16 มกราคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา เข้าร่วมแสดงความยินดี รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2561

รายละเอียดข่าว

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2561

   
   

25 ธันวาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 "Jingle Bell Party แฮปปี้ ...ปีหมู" ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6)

รายละเอียดข่าว

   

4 ธันวาคม 2561

"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชา เข้าร่วม "โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ปลอดภัย" ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำความ สะอาดและบุคลากรประจำอาคาร สาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา (อาคาร 6) ร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการทำ ความสะอาดเพื่อลด ความเสี่ยงอาคารของตนเอง บริเวณชั้นดาดฟ้า และคัดแยกขยะสิ่ง ของที่หมดความจำเป็น

รายละเอียดข่าว

   

11 ตุลาคม 2561

"พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม" ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

26 กรกฎาคม 2561

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดข่าว

   

25 กรกฎาคม 2561

ร่วมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)

รายละเอียดข่าว

   

7 มิถุนายน 2561

โครงการสัมมนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดข่าว

   

1 มิถุนายน 2561

นางสาวดวงดาว กระพิลา ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานวิจัยแบบวาจา ประเภทดีเด่น" เรื่อง "ผลของสารสกัดฟ้าทะลายโจรต่อการติดเชื้อ PLASMODIUM GALLINAGEUM " โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย เป็นที่ปรึกษา ในการประชุมวิชาการ สาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 วันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ณ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

25 พฤษภาคม 2561

บุคลากรภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมงาน "ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะสาธารณสุขศาสตร์" ณ โถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฎ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

2 พฤษภาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้เป็นประธาน กล่าวเปิดงานโครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปีการศึกษาที่ 1/2560

รายละเอียดข่าว

   

17 เมษายน 2561

 นักศึกษาหลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ได้นำดอกไม้ น้ำอบ น้ำหอมไทย เข้าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพร ขอขมาลาโทษที่อาจเคยล่วงเกินไว้ที่ไม่ได้ตั้งใจ และ ตั้งใจก็ตาม แด่...คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และ สืบสานประเพณีไทยที่แสดงความเคารพนบน้อม ต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ เพื่อแสดงความกตัญญููกตเวที เนื่องใน วันสงกรานต์ ประจำปี 2561

รายละเอียดข่าว

   

5 เมษายน 2561

 บุคลากรภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมงานสงกรานต์ ประจำปี 2561 "ราชพฤกษ์ เบิกบาน สำราญใจ" ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล , สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร อาจารย์อาวุโส และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์ ณ หอประชุมราชพฤกษ์

รายละเอียดข่าว

   

8 มีนาคม 2561

 ดร.วรากร โกศัยเสวี หัวหน้าโครงการ และคณาจารย์ผู้จัดทำ โครงการรอบรู้สุขภาพ เข้าชมนิทรรศการและศึกษาดูงานโครงการ "โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ" ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสารวิทยา

รายละเอียดข่าว

   

23 กุมภาพันธ์ 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย ์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิต วิทยาและกีฏวิทยาได้ลงนามข้อตกลง การปฏิบัติงานของภาควิชา  (Performance Agreement) ประจำปี
งบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์

รายละเอียดข่าว

   

30 มกราคม 2561

เจ้าหน้าที่ ข้าราชการเกษียณ นักศึกษา ศิษย์เก่า ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ร่วมไหวัสักการะพระภูมิเจ้าที่ พระราชบิดา และตักบาตรทำบุญอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ให้ผู้ล่วงลับ และสัตว์ทดลองทั้งหลาย และเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ 2561 โดยพร้อมเพียงกัน

รายละเอียดข่าว

   

25 มกราคม 2561

ทีมคณาจารย์ในภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมงานตอนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ พร้อมคณะทีมคณะผู้บริหาร และร่วมนำเสนอข้อมูลสำหรับ การเยี่ยมชมภาควิชา ในการทำ PA-Visit ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในส่วนงานภาควิชา

รายละเอียดข่าว

   

16 มกราคม 2561

งานแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย ที่ได้รับคัดเลือกเป็น อาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน

รายละเอียดข่าว

   

5 มกราคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน เข้าร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ 2561 และร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ "Vintage Party 2018" ณ หอประชุมราชพฤกษ์

รายละเอียดข่าว

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2560

20 ธันวาคม 2560

โครงการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชา โรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและ กีฏวิทยา ประจำปีการศึกษา 1/2560 และร่วมรับประทานอาหาร จับฉลากของขวัญร่วม กัน เนื่องในโอกาส ต้อนรับปีใหม่ 2561 เพื่อสร้างความสัมพันธ์

รายละเอียดข่าว

   

27 พฤศจิกายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชา นำดอกไม้เข้าร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ในโอกาสได้รับ พระบรมราชโองการการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

22 พฤศจิกายน 2560

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การ แพทย์ทหาร ในหัวข้อเรื่อง “ECTOPARASITES: FIELD EXPERIENCE AND APPLICATIONS FOR RESEARCH” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา สศปว 627 ปรสิตวิทยา สาธารณสุขขั้นสูง โดยมี ดร.ราตรี ตาคำปัญญา ให้เกียรติเป็นอาจารย์พิเศษบรรยาย

รายละเอียดข่าว

   

25 ตุลาคม 2560

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด จำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การ แพทย์ทหาร ในหัวข้อเรื่อง “ECTOPARASITES: FIELD EXPERIENCE AND APPLICATIONS FOR RESEARCH” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา สศปว 627 ปรสิตวิทยา สาธารณสุขขั้นสูง โดยมี ดร.ราตรี ตาคำปัญญา ให้เกียรติเป็นอาจารย์พิเศษบรรยาย

รายละเอียดข่าว

   

12 ตุลาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยา และกีฏวิทยา เข้าพิธีถวายพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามรอยพระราชา และตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ดาวเรืองแทนใจ น้อมอาลัยพระราชาของแผ่นดิน" ณ ลานหน้าพระราชบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

6 ตุลาคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยา และกีฏวิทยา เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ในโอกาสที่ได้รับดำรงตำแหน่ง คณบดี ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดข่าว

   

24 กันยายน 2560

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวัน “มหิดล” ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันประจักษ์ผลแห่ง คุณค่ามหาศาล ในงานด้านการสาธารณสุข 

รายละเอียดข่าว

   

20 กันยายน 2560

งาน “มุทิตาจิต ศรีราชพฤกษ์ 60” เพื่อแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ เกษียณ เพื่อเป็นการ ยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณแก่อาจารย์ ข้าราชการ แSละเจ้าหน้าที่ ที่มีอายุ 65 ปี และอายุ 60 ปี

รายละเอียดข่าว

   

6 กันยายน 2560

งานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ หลักสูตรวท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องเรียน ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4

รายละเอียดข่าว

   

30 สิงหาคม 2560

โครงการสัมมนาพัฒนาการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตร มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดุสิต สุจิรารัตน์ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประชุมกานดา วัฒโนภาส อาคารจรัส ยามะรัต อาคาร 4 ชั้น 1

รายละเอียดข่าว

   

10 สิงหาคม 2560

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และจุดเทียนถวาย พระพรชัยมงคล  ในพิธี "ราชพฤกษ์ น้อมรำลึกพระคุณแม่" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และในปีนี้เป็นปีที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา

รายละเอียดข่าว

   

26 เมษายน 2560

นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รายงานความก้าวหน้าการทำ วิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งกรอกรายงานลงในแบบฟอร์ม บฑ.42 แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วน หนึ่งของรายวิชา สศปว 698 วิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2/2559 ณ ห้องเรียนภาควิชา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4

รายละเอียดข่าว

   

18 เมษายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร.ลีรา กิตติกูล ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน

รายละเอียดข่าว

   

11 เมษายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วมงาน "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2560" ตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษที่่ล่วงลับไปแล้ว ณ หอประชุมราชพฤกษ์

รายละเอียดข่าว

   

15 กุมภาพันธ์ 2560

คณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ เข้าร่วม ทำกิจกรรมการโครงการเรื่อง "หนูน้อยผู้พิทักษ์โรงเรียนห่างไกลโรคหนอนพยาธิและยุงร้าย" ให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน

รายละเอียดข่าว

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2559

1 ธันวาคม 2559

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ภาควิชาฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบ ๕๐ วัน ณ หอประชุมราชพฤกษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    โดยรองศาตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

รายละเอียดข่าว

   

23 พฤศจิกายน 2559

นักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยา นิพนธ์ พร้อมทั้งกรอกรายงานลงในแบบฟอร์ม บฑ.42 แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของรายวิชา สศปว 698 วิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 1/2559

รายละเอียดข่าว

   

24 กันยายน 2559

ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานวันมหิดล และวางพวงมาลาถวายราชสัการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน มหิดล เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

30 สิงหาคม 2559

งานแสดงสความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่าง บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษา ปัจจุบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนภาควิชาปรสิตวิทยา และกีฏวิทยา

รายละเอียดข่าว

   

28 พฤษภาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการ ระบาด ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมจรัส ยะมะรัต อาคาร 4 ชั้น 1 ด้วยความ ร่วมมือระหว่าง 3 ภาควิชา คือ 1) ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2) ภาควิชาจุลชีววิทยา และ 3) ภาควิชาระบาดวิทยา

รายละเอียดข่าว

   

25 พฤษภาคม 2559

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำทีมคณาจารย์ ภาควิชาฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 68 ปี ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดข่าว

   

27 เมษายน 2559

โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ วิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

รายละเอียดข่าว

   

26 เมษายน 2559

หัวหน้าภาควิชาฯ นำทีมคณาจารย์ เข้าร่วมแสดงความยินดี แด่ ศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล กองทิพย์ เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ศาสตราจารย์" ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 

รายละเอียดข่าว

   

18 เมษายน 2559

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เปิดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง "ปรสิตก่อโรคในคนที่ตรวจ พบในสิ่งแวดล้อม : กากตะกอน สิ่งปฏิกูล ดิน น้ำ" ให้กับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของ สำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 คน โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ทั่วไป และการฝึกแลปห้องปฏิบัติการ วันที่ 18 เมษายน 2559 (เฉพาะการฝึกปฏิบัติจะแบ่งให้มาครั้งละ  3-5 คนต่อวัน)

รายละเอียดข่าว

   

11 เมษายน 2559

วันสงกรานต์ ซึ่ง เป็นประเพณีของประเทศไทย คณะฯ ได้จัดงาน "ประเพณีสงกราน สืบสานปีใหม่ไทย 2559" เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากข้าราชการ พนักงาน และอาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงความรักและเคารพ รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวาระวันปีใหม่ไทย

รายละเอียดข่าว

   

29 มกราคม 2559

วหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ภาควิชาโภชนวิทยา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ "ศาสตราจารย์" ประจำปี 2559

รายละเอียดข่าว

   

14 มกราคม 2559

ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง "รองศาสตราจารย์อาภาพร เผ่าวัฒนา" ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2558 จากสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

รายละเอียดข่าว

   

13 มกราคม 2559

คณาจารย์ที่เกษียณอายุราชการ  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่านของ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ร่วมกันจัดงานทำบุญภาควิชา ประจำปี 2559 ในวันพุธ ที่ 13 มกราคม 2559  ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4  โดยจะถวาย ภัตตาหารเพล และถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป 

รายละเอียดข่าว

 

 

 

 

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: The Department of Parasitology and Entomology, Faculty of Public Health, Mahidol University Building 6 floor 4 420/1 Rajavithi RD., Rachathewi, Bangkok 10400. Thailand
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo