บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและกากตะกอนทางปรสิตวิทยา 


           ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดรับบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และกากตะกอนทางปรสิตวิทยา ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการตรวจวิเคราะห์ ได้ที่ 02 354-8543 ต่อ 1212 อาจารย์ ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี และ นางสาววิรัณยา  เตชะวรงค์ นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เบอร์โทรศัพท์ 089 856 7750 หรือ อีเมล์ : wirunya.tac@mahidol.ac.th และ อีเมล์ : suwanna.cho@mahidol.ac.th
ขั้นตอนการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
1) ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบเสนอราคา
2) ใบส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและกากตะกอน
3) รายละเอียดการบริการตรวจวิเคราะห์ทางปรสิตวิทยา
หมายเหตุ : กรอกรายละเอียดในใบเสนอราคา แล้วส่งกลับมาที่สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (OPHETS) คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อีเมลล์ indy_view@hotmail.com ติดต่อที่คุณอินทิพร ทิพย์เนตร เบอร์โทรศัพท์ 081-174 9144

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo