10 มกราคม 2563 : ศิษย์เก่าเยี่ยมอาจารย์ภาควิชา

           วันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้อนรับศิษย์เก่า รหัส 56 (นางสาวณภัทร เลี่ยวไพโรจน์ นางสาวสุชาดา ตาสาย และนางสาว วรัญญรัชต์ )เยี่ยมเยือนภาควิชาเนื่องในวันปีใหม่ 2563

 
     
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo