21 มกราคม 2563 : ศิษย์เก่าเยี่ยมอาจารย์ภาควิชา

           วันที่ 21 มกราคม 2563 นายจิรัฎฐ์ ไชยฤทธิ์ ศิษย์เก่า รหัส 4937772 โดยมี อาจารย์ ดร.สุภาวดี บุญชื่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์ ดร. วงเดือน ปั้นดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม แวะมาเยี่ยมเยือนคณาจารย์ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

 
     

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo