22 พฤศจิกายน 2565 : ศิษย์เก่าเยี่ยมอาจารย์ภาควิชา

           วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดวงดาว กระพิลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศิษย์เก่า รหัส 56 โดยมี ผศ.ดร.ทวี สายวิชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก แวะมาเยี่ยมเยือนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

 
     

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 6 ชั้น 4 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo