4 มกราคม 2561 : รางวัลนักวิจัยดีเด่น


         วันที่ 4 มกราคม 2561  อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รหัส 5337836 ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทย ขอแสดงความยินดีกับศิษย์

 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo