17 - 18 กุมภาพันธ์ 2559 :  โครงการศึกษาดูงานและเก็บตัวอย่างทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา


 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้เปิดสอนรายวิชา สศปว 613 การวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา 3 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาที่ 2/2557 นั้น คณะกรรมการประจำภาควิชาเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา หากนักศึกษาได้ออกปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาในพื้นที่จริง
                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย อาจารย์ ดร.สุภาวดี บุญชื่น และนายสุนทร พิมพ์นนท์ จึงพานักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รุ่น 38 หรัส 57 ศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างและวิจัยทางกีฏวิทยาในพื้นที่จริง การบริการและตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียในห้องปฏิบัติการ เมื่อวันที่  17 - 18 กุมภาพันธ์ 2558   ณ ศูนย์โรคเมืองร้อนนานาชาติราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo