16 ธันวาคม 2559 : ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ Marcelo Jacob-Lorena


   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาฯ และคณาจารย์ ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ Marcelo Jacob-Lorena จากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมภาควิชาฯ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องเรียนภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo