23 ธันวาคม 2559 : MICRO Open House


   เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย ตัวแทนจากภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ร่วมงาน MICRO Open House ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด จัดโดยภาควิชาจุลชีววิทยา ณ อาคารสาธารณสุขตามรอยพระราชบิดา ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo