9 เมษายน 2559 :  วันสงกรานต์ ประเพณีไทย ปี 2558


   นักศึกษาและศิษย์เเก่าภาควิชาฯ มารดน้ำขอพร จากคณาจารย์  และบุคลากรภาควิชาฯ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิต หน้าที่การงาน และการเรียน  เนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีของไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณะฯ เข้าร่วมงาน "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2558" เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากข้าราชการ พนักงาน และอาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงความรักและเคารพ รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวาระวันปีใหม่ไทย วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo