14 มกราคม 2559 : งานแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง


  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา นำคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ตัวอย่าง "รองศาสตราจารย์อาภาพร เผ่าวัฒนา" ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข ซึ่งได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ประจำปี 2558 จากสภาอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์

 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo