18 เมษายน 2559 : การฝึกปฏิบัติการด้านปรสิตและหนอนพยาธิ


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เปิดการอบรม ในหัวข้อเรื่อง "ปรสิตก่อโรคในคนที่ตรวจพบในสิ่งแวดล้อม : กากตะกอน สิ่งปฏิกูล ดิน น้ำ" ให้กับนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 10 คน โดยแบ่งเป็นด้านความรู้ทั่วไป และการฝึกแลปห้องปฏิบัติการ วันที่ 18 เมษายน 2559 (เฉพาะการฝึกปฏิบัติจะแบ่งให้มาครั้งละ  3-5 คนต่อวัน) โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้
                    1)  หัวข้อเรื่อง “พยาธิตัวตืด”  ผู้รับผิดชอบ คือ อาจารย์ ดร.สุวรรณา  เชาวน์รัตนกวี
                    2)  หัวข้อเรื่อง “พยาธิตัวกลม” ผู้รับผิดชอบ คือ อาจารย์ ดร.สุภาวดี  บุญชื่น
                    3)  หัวข้อเรื่อง “พยาธิใบไม้” ผู้รับผิดชอบ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์  พุทธิรักษ์กุล
                    4)  หัวข้อเรื่อง “โปรโตซัว” ผู้รับผิดชอบ คือ อาจารย์ ดร.วรากร  โกศัยเสวี
                    5)  การฝึกทางห้องปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ คือ นายสุนทร  พิมพ์นนท์

 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo