23 พฤศจิกายน 2559 : โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์


     เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมฟังนักศึกษาหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งกรอกรายงานลงในแบบฟอร์ม บฑ.42 แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา สศปว 698 วิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 1/2559 ณ ห้องเรียนภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา อาคาร 6 ชั้น 4

 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo