28 พฤษภาคม 2559 : ปฐมนิเทศนักศึกษาวทม. สาขาวิชาโรคติดเชื้อฯ ปี 2559


     เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมจรัส ยะมะรัต อาคาร 4 ชั้น 1 ด้วยความร่วมมือระหว่าง 3 ภาควิชา คือ 1) ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2) ภาควิชาจุลชีววิทยา และ 3) ภาควิชาระบาดวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ:
     - ให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการศึกษา ระบบการศึกษาแนวทางปฏิบัติสู่การสำเร็จการศึกษา ตลอดจนการปลูกฝังเจตคติในการศึกษา
     - ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
     - ให้นักศึกษาได้รู้จักและคุ้นเคยกับสถานที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo