30 สิงหาคม 2559 : แสดงความยินดีบัณฑิต ประจำปี 2559


        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานแสดงสความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาปัจจุบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ณ ห้องเรียนภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo