27 เมษายน 2559 : โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ 2/2558


โครงการติดตามความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวันพุธที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการทำวิทยานิพนธ์ ตลอดจนเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำวิทยานิพนธ์
2. เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังดำเนินการทำวิทยานิพนธ์ได้รายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ในภาคการเรียนที่ 2/2558 พร้อมทั้งเขียนรายงานลงในแบบ บฑ.42

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo