11 เมษายน 2559 : วันสงกรานต์ ประเพณีไทย


   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยุทธ์ พุทธิรักษ์กุล หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และคณาจารย์ บุคลากรภาควิชา เข้าร่วมงานเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่ง เป็นประเพณีของประเทศไทย คณะฯ ได้จัดงาน "ประเพณีสงกรานต์ สืบสานปีใหม่ไทย 2559" เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย และจัดให้มีการรดน้ำขอพรจากข้าราชการ พนักงาน และอาจารย์อาวุโส เพื่อแสดงความรักและเคารพ รวมทั้งเพื่อเป็นสิริมงคลต่อชีวิตในวาระวันปีใหม่ไทย วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559  

บรรดานักศึกษาและศิษย์เเก่าภาควิชาฯ มารดน้ำขอพร จากหัวหน้าภาควิชาฯ  คณาจารย์  และบุคลากรภาควิชาฯ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อชีวิต หน้าที่การงาน และการเรียน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo