บริการตรวจหาไข่หนอนพยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกอน


           ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการตรวจหาไข่หนอนพยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกอน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ดังนี้

 รายละเอียด  ผู้ให้ข้อมูล ติดต่อได้ที่
 สอบถามขั้นตอนการขอรับบริการ ใบเสนอราคา
 นัดหมายเพื่อรับตัวอย่าง
คุณอินทิพร ทิพย์เนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มือถือ 081-174 9144 หรือ
อีเมลล์ indy_view@hotmail.com

 สอบถามข้อมูลการเก็บและการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง คุณวิรัณยา เตชะวรงค์
นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เบอร์โทรศัพท์ 089-856 7750 หรือ
อีเมล์ : wirunya.tac@mahidol.ac.th

 

แบบฟอร์มสำหรับการส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์
1) ใบส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและกากตะกอน
2) เงื่อนไขและรายละเอียดการให้บริการตรวจหาไข่หนอนพยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกอน
3) ตัวอย่าง ใบส่งตรวจไข่หนอนพยาธิ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
4) VDO ชี้แจงการให้บริการตรวจไข่หนอนพยาธิในน้ำทิ้งและกากตะกอน

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 6 ชั้น 4 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo