บุคลากร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร  โกศัยเสวี
Asst.Prof. Dr. Varakorn Kosaisavee

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1211, 6410

Email : varakorn.kos@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย
Asst. Prof. Dr. Tawee Saiwichai


Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1201

Email : tawee.sai@mahidol.ac.th

อาจารย์ พญ.ประภัสสร  เพ็ชรกิจ
Lect. Dr. Prapassorn Pechgit

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext.6606

Email : prapassorn.wib@mahidol.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  เชาวน์รัตนกวี
Assco. Prof. Dr. Suwanna Chaorattanakawee

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext.1212

Email: suwanna.cho@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์  ดุสิตสิทธิพร
Lect. Dr. Sirilak Dusitsittipon

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1209

Email : sirilak.dus@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร. น.สพ. วนฤทธิ์  จิตสมัย
Lect. Dr. Wanarit Jitsamai

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1210

Email : wanarit.jit@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธันวดี  คล่องแคล่ว
Asst.Prof. Dr. Tunwadee Klongklaew

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1207

Email : tunwadee.klo@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร. พิชิต  วิรุณพันธ์
Lect. Dr. Pichit Wiroonpan

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1207

Email : pichit.wir@mahidol.ac.th

นางสาวปาริฉัตร อ่ำสถาน
Miss Parichat Umstan

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1208

Email : parichat.umt@mahidol.ac.th

นางสาววิรัณยา เตชะวรงค์
Miss Wirunya Tachavarong

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1202

Email : wirunya.tac@mahidol.ac.th

นางวินิจ คำผา
Mrs. Winij Kumphar

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส.3
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1208

Email : winij.kum@mahidol.ac.th

นางสาวรัตนาวดี สุขเกิด
Miss Rattanavadee sukkurd

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1202

Email :  rattanavadee.suk@mahidol.ac.th

นางสาวภัทรกันย์  สันติวารี 
Miss Pattharakun Suntiwaree

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1202

Email :  

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 6 ชั้น 4 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo