ประวัติภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา


 

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

                        เริ่มดำเนินงานพร้อมกับการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2491 โดยมีชื่อเดิมว่า แผนกวิชาปาราสิตวิทยา เริ่มทำการสอนตามหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น ภาควิชาปาราสิตวิทยา ในปี พ.ศ. 2512 เปลี่ยนชื่อเป็นภาควิชาปรสิตวิทยา ปี พ.ศ. 2542 และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา พ.ศ. 2552 ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2491 ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยใช้ชื่อว่าแผนกวิชาปรสิตวิทยา โดยมีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่แผนกพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์และศิริราชการพยาบาลซึ่งมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง ดำรงตำแหน่งคณบดี (พ.ศ. 2491-2495) 
                       ต่อมาย้ายมาอยู่ที่อาคาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2498 ขณะนั้นมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์กำธร สุวรรณกิจ ดำรงตำแหน่งคณบดี ในปี พ.ศ. 2503 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โอนจากกระทรวงสาธารณสุขมาสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และในปี พ.ศ. 2521 มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เปลี่ยนชื่อเป็น "มหาวิทยาลัยมหิดล" แผนกวิชาปาราสิตวิทยา จึงสังกัด "มหิดล" ตั้งแต่นั้นมา และเปลี่ยน "แผนกวิชา" เป็น "ภาควิชา" ใน 12 ภาควิชา และศูนย์สูงเนิน คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
                       จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แผนกวิชาปาราสิตวิทยา ซึ่งเริ่มก่อตั้งพร้อมกับการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ จนกระทั่งเป็นภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้ทำการสอนวิชาปรสิตวิทยาสาธารณสุขและวิชาที่เกี่ยวข้องกับปรสิต แก่นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโทของคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาระดับปริญญาโทของคณะต่างๆ ในหลายสถาบัน การฝึกอบรม และการให้บริการวิชาการ รวมทั้งมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากมาย ในปี พ.ศ. 2520 ได้เริ่มใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อ โครงการร่วมระหว่างภาควิชาปรสิตวิทยา กับภาควิชาจุลชีววิทยา และภาควิชาระบาดวิทยา เปิดสอนนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตจนถึงปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2546 ได้เปิดสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาเอกปรสิตวิทยาร่วมกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตลอดระยะเวลที่ผ่านมา จากเริ่มก่อตั้งแผนกวิชาและภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา มีรายนามหัวหน้าแผนกวิชาและหัวหน้าภาควิชา ดังนี้

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

หัวหน้าภาควิชา

พ.ศ. 2491 - 2495

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สวัสดิ์  แดงสว่าง

พ.ศ. 2495 - 2526

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธงชัย  ปภัสราทร

พ.ศ. 2526 - 2536

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุดมพร  จุลฤกษ์

พ.ศ. 2536 - 2540

รองศาสตราจารย์จิรพล  วิบูลย์วัฒน์

พ.ศ. 2540 - 2546

รองศาสตราจารย์ ดร.จิระศักดิ์  โรจนาเปรมสุข

พ.ศ. 2546 - 2554

รองศาสตราจารย์ ดร.พักตร์พิมล  มหรรณพ

พ.ศ. 2554 - 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ์  พุทธิรักษ์กุล

พ.ศ. 2561 - 2564

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย

พ.ศ. 2564 -2565

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย

อาจารย์ ดร.วรากร  โกศัยเสวี 

        ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ครบวาระก่อตั้งครบ 65 ปี ในปี พ.ศ. 2556 (2491-2556) พร้อมกับการครบวาระ 65 ปี การก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: The Department of Parasitology and Entomology, Faculty of Public Health, Mahidol University Building 6 floor 4 420/1 Rajavithi RD., Rachathewi, Bangkok 10400. Thailand
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo