บริการวิชาการ


นักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

วันที่ 20 - 29 พฤศจิกายน 2562 นางสาวอาภาพัชร  เหมะธุลิน รหัส 5736590 PHPH/M นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ไปนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เรื่อง "Histopathological Variation of thyroid gland in infected mice with Trichinella spiralis."  ในการประชุมวิชาการ BUU 2019 conference to be held at Bangsaen Heritage Hotel , Chonburi, Thailand  on 27-29 November 2019 โดยมี อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

อ่านเพิ่มเติม/Read More

filler image

จัดกิจกรรมโครงการ เรื่อง "เด็กๆ ร่วมใจ ปลอดภัยจากโรคพยาธิ"

   วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการ “เด็กๆ ร่วมใจ ปลอดภัยจากโรคพยาธิ” เพื่อให้ความรู้ เรื่อง "สุขลักษณะที่เด็กควรฝึกปฏิบัติ" กับแก่เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ณ โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โดยมี อ.ดร.วรากร โกศัยเสวี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

อ่านเพิ่มเติม/Read More

filler image

 

จัดกิจกรรมโครงการ "หนูน้อยผู้พิทักษ์โรงเรียนห่างไกลโรคหนอนพยาธิและยุงร้าย และสร้างเสริมสุขภาพ"

  วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการ “หนูน้อยผู้พิทักษ์โรงเรียนห่างไกลโรคหนอนพยาธิและยุงร้าย และสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และกระตุ้นให้เด็กๆ เกิดความตระหนักในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อย่างยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โดยมี อ.ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

อ่านเพิ่มเติม/Read More

 

filler image

 

นำเสนอผลงานวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์

  วันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด กลุ่มวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยโปสเตอร์ (Poster) เพื่อวิทยานิพนธ์ ในงานประชุมวิชาการ JOINT INTERNATIONAL TROPICAL MEDICINE MEETING 2018 "Innovation, Translation, and Impact in Tropical Medicine" Amari Watergate Bangkok, Thailand

อ่านเพิ่มเติม/Read More

 

filler image

 

โครงการ "โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ"

   โครงการ“โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ” ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาโภชนวิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม และภาควิชาอนามัยครอบครัว ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมและให้ความรู้ในเรื่อง “เหา” เพื่อกระตุ้นให้เด็กนักเรียน ครูและผู้ปกครอง เกิดความตระหนักในการดูแลจัดการสุขภาพตนเอง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนสวนมิสกวัน

อ่านเพิ่มเติม/Read More

 

filler image

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 6 ชั้น 4 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo