ข่าวประชาสัมพันธ์/ |   องค์กรแห่งความสุข


 • #
  2  มิถุนายน 2566 : อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และสมาชิกภาควิชาฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 (วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 07.44 - 08.45 น.) ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ซึ่งจัดโดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    |
 • #
  25  พฤษภาคม 2566 : คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เข้าร่วมงาน “ก้าวเข้าสู่ปีที่ 76 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล “Health Promotion: The expectation for a new public health movement for all” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานฯ  |
 • #
  12  พฤษภาคม 2566 : นายสมบุญ เอกวิริยะกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำระบบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ได้เข้ามาให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผนพัฒนาระบบงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (กิจกรรมที่ 6) สำหรับภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการบริการตรวจวิเคราะห์ทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ในปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม 6408 ชั้น 4 ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา |

การเผยแพร่ผลงานวิจัยล่าสุด... | ดูทั้งหมด


 • #
  31 พฤษภาคม 2566 : น.ส.ไอรินทร์ดา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นักศึกษาหลักสูตร วท.ม.โรคติดเชื้อฯ(ภาคพิเศษ) สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยมี ผศ.ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก |
 • #
  26 พฤษภาคม 2566 : นางสาววราลี ธนโสภณกุล นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. โรคติดเชื้อฯ (ภาคปกติ) สอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมี ผศ.ดร.ทวี สายวิชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก | รายละเอียด
 • #
  24 พฤษภาคม 2566 : นายทัศน์พล เกิดสุข นักศึกษาหลักสูตร วท.ม. โรคติดเชื้อฯ (ภาคปกติ) สอบวิทยานิพนธ์ วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์ โดยมี อ.ดร.วรากร โกศัยเสวี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก |

ข่าวสัมพันธ์ศิษย์เก่า...คืนสู่เหย้า | ดูทั้งหมด


 • #
  20 มกราคม 2566 : ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด นายสำเริง พรหมมงคล รหัส46 นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารการศึกษา คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญพิเศษ สาขาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ |
 • #
  22 พฤศจิกายน 2565 : ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด รหัส 56 อาจารย์ ดวงดาว กระพิลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แวะมาเยี่ยมเยือนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา | รายละเอียด
 • #
  10 มกราคม 2563 : ศิษย์เก่ารหัส 56 แวะมาเยี่ยมเยือนอาจารย์ในภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เนื่องในปี ใหม่ 2563 | รายละเอียด

รู้จักภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา


การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 6 ชั้น 4 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo