ศิษย์เก่า : กลุ่มภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา


ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

no. ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร
1. นายเศรษฐพงศ์ เหล่าจันทร์ 62xxxxx PHIE/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข (ภาคพิเศษ)

 

 

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

no. ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร
1. นางสาวฤทัยลักษณ์ ชลวิริยะกุล 61xxxxx PHIE/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข
2. นางสาวจริยา ศรีพนมพงษ์ 61xxxxx PHIE/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

no. ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร
1. นางสาวอาภาพัชร เหมะธุลิน 57xxxxx PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

 

 

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561

no. ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร
1. นางสาวดวงดาว กระพิลา 5637666 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
2. นางสาววรัญญรัชต์ บัววิสัย 5637674 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
3. นางสาวจีรนันท์ บรรทัด 5736580 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
4. นางสาวจีรภา สมบัติมี 5737194 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
5. นางสาวฐานิช ไชยบุญ 5737191 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

 

 

 

 

 

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560

no. ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร
1. นางนิธิกุล อักษร 5437930 PHPH/D ส.ด. สาขาวิชาเอกปรสิตวิทยา
2. นายกฤตปภัช ตันติอมรกุล 5037670 PHPH/D ส.ด. สาขาวิชาเอกปรสิตวิทยา
3. นายธัชพล เมธารัชกุล 5037671 PHPH/D ส.ด. สาขาวิชาเอกปรสิตวิทยา
4. นางสาวณัฐชญา น้อยยา 5536632 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
5. นางสาวดาราวรรณ โนนสายทอง 5737187 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559

no. ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร
1. นางสนธยา ไสยสาลี 5537384 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

 

 

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558

no. ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร
1. นางสาวแสงทิพย์ ตั้งคติธรรม 5536616 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
2. นางสาวณภัทร เลี่ยวไพโรจน์ 5536611 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
3. นางสาวสุชาดา ตาสาย 5537383 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
4. นางสาวสุปรียา มีโม 5537388 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
5. นางสาวพรวิภา เย็นใจ 5636551 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
6. นางสาววิรัณยา เตซะวรงค์ 5637664 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

 

 

 

 

 

ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

no. ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร
1. นางสาวปาลศิริ ศรีรุ่งเรือง 5537381 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
2. นางสาวสุภาพร ฮดคำ 5436088 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
3. นางสาวสุวิมล นามสว่าง 5437674 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
4. นางสาวริสา พุทธนา 5436106 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
5. นางสาวมินตรา พฤกษ์เงิน 5436104 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
6.. นางสาวปิยวรรณ งามสวย 5337853 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
7. นางสาวยุวลิน เขื่อนแก้ว 5337028 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
8. นางสาวอัฉราภรณ์ เฉลยสุข 5337851 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
9. นางสาวสุพัตรา กล้าหาญ 5337042 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

 

 

 

 

 

 

 

ศิษย์เก่า

no. ชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษา หลักสูตร
1. นายวิวัฒน์ชัย จันทร์บรรจง 5437675 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
2. นางสาวรพีพร คำนวล 5436105 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
3. นางสาวยุพาวดี พิมพ์แพทย์ 5436087 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
4. นายโสภณ เกษสำโรง 5337835 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
5. นางสาวยุพิน น้อมหนู 5337854 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
6.. นางสาวศิรินันท์ คำสี 5337846 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
7. นางสาวรมย์นลิน เขียนจูม 5337839 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
8. นายธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา 5337836 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
9. นางสาวกรรณิกา บุญเสริม 5337836 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
10. นางสาวธนิษฐา สำเภาทอง 5237902 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
11. นายวรธน ยอดสาร 5237902 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
12. นางสาวกิตติยา ศรีเพ็ญ 5237900 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
13. นายณัฐพล ลาวจันทร์ 5236285 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
14. นางสาวเสาวนีย์ โคตะมา 5236284 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
15. นางสาววิมลิน ขาวสนิท 5236282 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
16. นางสาวสรญา สว่างศรี 5236279 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
17. นางสาวเสธินี บุญยงค์ 5037668 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
18. นางสาวนันทิภา แก้วสี 5037667 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
19. นายพิสิฏธ์ ชินบุตร 5037141 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
20. นางสาวนันทิยา มั่นคง 5037669 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
21. นางสาวศิริพร ราชคมน์ 4937777 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
22. นางสาวสุจิตรา ผิวสว่าง 4937775 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
23. นายศรเพชร มหามาตย์ 4937773 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
24. นายจิรัฏฐ์ ไชยฤทธิ์ 4937772 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
25. นายธีรวิทย์ ผ่านภูวงษ์ 4936422 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
26. นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร์ 4936421 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
27. นางสาวฐิติมา พึ่มกุล 4837534 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
28. นางสาวณภาพร ทองพูนเพิ่ม 4837532 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
29 นางสาว รังสิมา พัสระ 4837529 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
30. นางสาวสุธิดา พันธุ์สถิตย์วงศ์ 4837531 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
31. นางสาวประภาพร บุญมา 4837528 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
32. นางสาวอนุกูล พูลศิริ 4837527 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
33. นายณรงค์ศักดิ์ บุญขาว 4837368 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
34. นายธรรมนิตย์ นิตย์คำหาญ 4837367 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
35. นายเอกฉันท์ พันตรา 4737308 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
36. นายกิตติพงศ์ วับสันเทียะ 4737306 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
37. นางสาวนิธิกุล สุขสุเมฆ 4737300 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
38. นายสำเริง พรหมมงคล 4636818 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
39. นางสาววรากร โกศัยเสวี 4636817 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
40. นางสาวขวัญฤดี ไชยมงคล 4636816 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
41. นางสาวสุจิตรา วันพุธ 4536353 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
42. ร.อ.ประดิษฐ์ แก้วเสถียร 4536352 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
43. นางสาวแก่นจันท์ จูฑะประยูรศักดิ์ 4436092 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
44. นางสาววิไลพร สุเวชยถาวร 4436088 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
45. นางสาวประทุมทิพย์ ดำสุวรรณ 4436086 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
46. นายวิสุทธิ์ แซ่ลิ้ม 4336233 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
47. นายพชร รัตนปรีชาชัย 4336220 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
48. ร้อยโทหญิง เสาวภาพ กสินันท์ 4336231 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
49. นางสาวจินดา กังวานรัตนศิลป์ 4336225 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
50. นางสาวเบญจวรรณ สายวิจิตร 4336229 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
51. นางสาวอุษา ชื่นบาล 4336218 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
52. นางสาวกาญจนา กงจักร 4336221 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
53. นางสาวดารณี ศรสุวรรณ 4336232 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
54. นางสาวสิริกานต์ พรดำเนินพงศ์ 4336222 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
55. นางสาวศุภลักษณ์ ตัวละมูล 4336224 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
56. นางสาวสุพรศรี เสพมงคลเลิศ 4237225 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
57. นายอดิศักดิ์ อยู่เล็ก 4237226 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
58. นายสมบูรณ์ ปัดปอภาร 4237227 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
59. ร้อยเอกหญิง พิธภัณฑ์ ชายทวีป 4237228 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
60. นายพนม สุขจันทร์ 4237229 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
61. นางสาวบุญเตือน วัฒนกุล 4136335 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
62. นายยุทธนา สามัง 4136337 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
63. นางสุคันธา สิงห์ทอง 4136338 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
64. นางดอกบัว บุรัตน์ 4036584 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
65. นางสาวยุพา เกิดพืช 4036585 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
66. นางสาวรวงทอง ชาญชะโรจน์ 4036586 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
67. นายวรรณชัย มณีบุญยัง 4036587 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
68. นายสุรชาติ โกยดุล 4036588 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
69. นายไพบูลย์ เอี่ยมขำ 4036037 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
70. นางสาวกัญญา ยวงทอง 3936039 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
71. นางสาวชุติมา อินทศรี 3936040 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
72. นายนิพนธ์ ธัญญวานิช 3936041 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
73. นางสาวพิมพ์พาพร เลิศฤทธิ์ 3936042 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
74. นางสาวอัมพร เที่ยงตรงดี 3936044 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
75. นางสาวนิตยาจาร กิตติเดชา 3836699 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
76. นางสาวพรสุนีย์ ศักดิ์ถาวรเลิศ 3836700 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
77. นายสุรศักดิ์ สุวุฒโท 3836701 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
78. นางสาวอังษณา พิมพ์สุตะ 3836704 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
79. นางสาวจริย คุ้มทรัพย์ 3736384 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
80. นายตรึงใจ ศาลาโรจน์ 3736385 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
81. นางสาวทัศนีย์ กระแจะจันทร์ 3736387 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
82. นายสุภัทร กตัญญทิตา 3736388 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
83. นายสมเกียรติ ศรประสิทธิ์ 3736389 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
84. นางอภิรดี อินทรพักตร์ 4536223 PHPH/M วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 6 ชั้น 4 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo