ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2564

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2563

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2562

ตีพิมพ์ระดับชาติ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2561

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2560

ตีพิมพ์ระดับชาติ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2559

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2558

ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2557

Review Article
 
ตีพิมพ์ระดับชาติ
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ปี 2556

ตีพิมพ์ระดับชาติ
 • (1) ชื่อเรื่อง : การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร 
  Blood donation decision in Bangkok Metropolitan

  ผู้แต่ง : ดวงนภา อินทรสงเคราะห์[Duangnapa Intharasongkroh] , ปิยธิดา ตรีเดช, วงเดือน ปั้นดี
  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2013;29 (1) :65-81

 • (2) ชื่อเรื่อง : ผลของน้ำมันสะเดาไทย สารสกัดจากเมล็ดและใบสะเดาไทยต่อการตายของลูกน้ำยุงลาย 
  Aedes aegypti (L.) Effect of Thai Neem Oil, Thai Neem Seed and Leaf Extracts on Mortality of Aedes aegypti (L.) Larvae.

  ผู้แต่ง : รมย์นลิน เขียนจูม[Romnalin Keanjoom] , วงเดือน ปั้นดี สุภาวดี บุญชื่น , สุเทพ ศิลปานันทกุล , ขวัญชัย สมบัติศิริ[Kwnachai Sombatsiri]
  Journal : Journal of Social Sciences and Liberal Arts 2013;2 (1) :60-69

 • (3) ชื่อเรื่อง : ความสุขในการทำงานของบุคลากรศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล 
  Happiness in workplace of personnel of golden jubeilee medicalcenter mahidol university

  ผู้แต่ง : อรัญญา ร่มโพธิ์เงิน[Aranya Rompongarn] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี , สุคนธา ศิริ
  Journal : Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2013;15 (1) :29-43

 • (4) ชื่อเรื่อง : ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  Job satisfaction of professional nurse in ramathibodi hospital

  ผู้แต่ง : ประภาพร จงใจภักดี[Prapaporn Jongjaipagdee] , ปิยธิดา ตรีเดช, วงเดือน ปั้นดี , สุคนธา ศิริ
  Journal : Vajira Nursing Journal Jan.-Jun. 2013;15 (1) :1-12

 • (5) ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลการดำเนินงานตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงของหน่วยบริการปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร 
  The Effectiveness of Diabetes Mellitus and Hypertensions Screening in Primary Care Units in Bangkok

  ผู้แต่ง : ยุวดี เติมสินทรัพย์[Yuwadee Termsinsap] , ปิยธิดา ตรีเดช , วงเดือน ปั้นดี
  Journal : Journal of Boromarajonani College of nursing, Bangkok Jan.-Jun. 2013;29 (1) :1-12
ตีพิมพ์ระดับนานาชาติ

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo