วิสัยทัศน์


ปรัชญา :

การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์ :

เป็นภาควิชาชั้นนำด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชีย 

พันธกิจ:

1. ผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุข
2. ดำเนินการวิจัยด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุข
3บริการวิชาการด้านปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาสาธารณสุข  
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
5. บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: The Department of Parasitology and Entomology, Faculty of Public Health, Mahidol University Building 6 floor 4 420/1 Rajavithi RD., Rachathewi, Bangkok 10400. Thailand
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo