ข่าวประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า..คืนสู่เหย้า


ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2561

4 มกราคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา ศิษย์เก่าหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อ และวิทยาการระบาด กลุ่มปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รหัส 5337836 ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุันันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา ภาควิชา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา

รายละเอียดข่าว

   

20 เมษายน 2561

นักศึกษาศิษย์เก่า หลักสูตรโรคติดเชื้อและวิทยาการ ระบาด ได้นำดอกไม้ น้ำอบ น้ำหอมไทย เข้าร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพร ขอขมาลาโทษ ที่อาจเคยล่วงเกินไว้ที่ไม่ได้ตั้งใจ และ ตั้งใจก็ตาม แด่...คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต และ สืบสานประเพณี ไทย ที่แสดงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

รายละเอียดข่าว

   

16 มกราคม 2561

ศิษย์เก่า นำโดยนางสาววรากร โกศัยเสวี (รหัส 46) นางสาวยุพาวดี พิมพ์แพทย์ นายวิวัฒน์ชัย จันทร์บรรจง (รหัส 54) และนางสาว 
สุปรียา มีโม รหัส 55 ได้มา เยี่ยมภาควิชาและนำกระเช้ามาแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือก เป็นอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์

รายละเอียดข่าว

 

 

ข่าวกิจกรรมภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ปี 2560

3 พฤศจิกายน 2560

นางสาวพรวิภา เย็นใจ รหัส 5636551 ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา รู้สึกยินดีและดีใจในความสำเร็จ ของศิษย์เก่า

รายละเอียดข่าว

   

4 ตุลาคม 2560

นายศรเพชร มหามาตย์ รหัส 4937773 และ 
นางสาวฐิติมา พึ่มกุล รหัส 4837534 ได้สละเวลามาเยี่ยมเยียน อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ในภาควิชาฯ ซึ่งอาจารย์และ เจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและ
กีฏวิทยา รู้สึกยินดีและ ดีใจในความสำเร็จของศิษย์เก่าทั้งสอง

รายละเอียดข่าว

   

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 6 ชั้น 4 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo