หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข ภาคปกติ

ข้อมูลของหลักสูตร
ปรัชญาของหลักสูตร

        มุ่งผลิตมหาบัณฑิตด้านโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข โดยบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัย ในศาสตร์โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข เป็นผู้นำทางวิชาการ มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
1. ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพและวิชาการ
2. มีความรู้โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขในชุมชน
3. ประยุกต์ วิจัย และปฏิบัติงานโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข ในการแก้ปัญหาและพัฒนางานสาธารณสุข
4. มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ และแสดงภาวะผู้นำ

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)

 1. ประยุกต์ (Apply) ความรู้โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุขในการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ
 2. บูรณาการ (Integrate) ความรู้โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุขในการพัฒนางานสาธารณสุข
 3. พัฒนา (Develop) งานวิจัยโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ และคุณธรรมจริยธรรม
 4. สื่อสาร (Communicate) ความรู้โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุขระดับชาติหรือนานาชาติ
 5. ร่วมปฏิบัติงานเป็นทีมในงานสาธารณสุขทั้งในฐานะผู้นำและผู้ร่วมทีมได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการสาธารณสุขด้านโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และระบาดวิทยา
 2. นักวิจัยด้านโรคติดเชื้อ จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา และระบาดวิทยา
 3. นักวิชาการ และนักวิจัยในสถาบันวิชาการภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระ 
 4. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด
 5. งานอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการแพทย์และสาธารณสุข

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชีววิทยา  เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการสัตวแพทย์ จุลชีววิทยา เกษตรศาสตร์ หรือสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต พยาบาลศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันอุดมศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐
 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาได้ตามดุลยพินิจของประธานหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 • โครงสร้างหลักสูตร

                      หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 ดังนี้
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                                 ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ                                        18       หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า                              6      หน่วยกิต
4. วิทยานิพนธ์                                             12       หน่วยกิต
             รวมไม่น้อยกว่า                                36       หน่วยกิต
             รายวิชาในหลักสูตร   
                               1)  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน      ไม่นับหน่วยกิต

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
สศรว      ๕๐๐    โรคติดเชื้อและปัจจัยกำหนดทางการสาธารณสุข  ๓(๓-๐-๖)
PHIE      500    Infectious Diseases and Determinants of Public Health  

                       2)  หมวดวิชาบังคับ   18 หน่วยกิต

สศรบ    ๖๐๒    หลักวิทยาการระบาด    ๓(๒-๒-๕)
PHEP    602    Principles of Epidemiology  
สศชส    ๖๓๘    ชีวสถิติพื้นฐาน  ๓(๓-๐-๖)
PHBS    638    Fundamentals of Biostatistics  
สศรว    ๖๐๑    นิเวศวิทยาและวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อทางการสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔)
PHIE     601    Ecology and Epidemiology of Infectious Diseases in Public Health  
สศรว    ๖๐๒    การจัดการควบคุมโรคติดเชื้อทางการสาธารณสุข   ๒(๑-๒-๓)
PHIE     602     Management of Infectious Diseases Control in Public Health       
สศรว    ๖๐๓    สัมมนาทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด  ๒(๒-๐-๔)
PHIE     603     Seminar in Infectious Diseases and Epidemiology  
สศรว    ๖๐๔    เทคนิคทางห้องปฏิบัติการในการสอบสวนทางวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ ๒(๑-๒-๓)
PHIE    604      Laboratory Techniques in Epidemiological Investigation of Infectious Diseases  
สศรว    ๖๐๕    การวิเคราะห์เชิงสถิติทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ๒(๑-๒-๓)
PHIE     605     Statistical Analysis in Infectious Diseases and Epidemiology  
สศรว     ๖๐๖    วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด ๒(๑-๒-๓)
PHIE     606     Research Methodology in Infectious Diseases and Epidemiology  

                       3)  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
                            นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเลือก จำแนกตามภาควิชาที่สอดคล้องกับการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 

รายวิชาเลือกภาควิชาจุลชีววิทยา  
สศจว    ๖๑๒    วิธีการทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาสาธารณสุขและวิทยาภูมิคุ้มกัน ๓(๑-๔-๔)
PHMI    612     Public Health Microbiology and Immunology Laboratory Methods  
สศจว    ๖๑๔    การควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ  ๒(๒-๐-๔)
PHMI    614     Infection Control and Prevention    
สศจว    ๖๑๗    วิธีการทางห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกันทางสาธารณสุข  ๒(๑-๒-๓)
PHMI    617     Immunological Laboratory Methods in Public Health     
สศจว    ๖๑๘    สุขภาพและการเดินทาง ๒(๒-๐-๔)
PHMI    618     Health and Traveling  
สศจว    ๖๒๐    การตรวจวินิจฉัยทางจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล  ๒(๑-๒-๓)
PHMI    620     Diagnostic Molecular Microbiology  
สศจว    ๖๒๓    การประยุกต์เทคโนโลยีวัคซีนทางสาธารณสุข ๒(๒-๐-๔)
PHMI    623     Application of Vaccine Technology in Public Health   
สศจว    ๖๒๕    วิธีการระดับโมเลกุลต่อโรคติดเชื้อ ๒(๒-๐-๔)
PHMI    625     Molecular Approach to Infectious Diseases  
สศจว    ๖๒๗    วิทยาภูมิคุ้มกันของโรคติดเชื้อ ๒(๒-๐-๔)
PHMI    627     Immunology of Infectious Diseases    
สศจว    ๖๓๒    การประเมินความเสี่ยงทางจุลชีววิทยา ๒(๒-๐-๔)
PHMI    632     Risk Assessment in Microbiology  
สศจว     ๖๙๖    หัวข้อพิเศษทางโรคติดเชื้อจุลชีพ ๒(๒-๐-๔)
PHMI    696     Special Topics in Microbial Diseases  
รายวิชาเลือกภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  
สศปว   ๖๐๐    ชีววิทยาระดับโมเลกุลของโรคปรสิต  ๒(๒-๐-๔)
PHPR   600     Molecular Biology of Parasitic Diseases  
สศปว   ๖๐๓    ปรสิตวิทยาสิ่งแวดล้อม   ๒(๑-๒-๓)
PHPR   603     Environmental Parasitology  
สศปว   ๖๐๙    กีฏวิทยาทางการแพทย์ ๒(๑-๒-๓)
PHPR   609     Medical Entomology  
สศปว   ๖๑๒    โรคปรสิตทางด้านสาธารณสุข  ๓(๓-๐-๖)
PHPR   612     Parasitic Diseases in Public Health Aspect  
สศปว   ๖๑๓    การวินิจฉัยทางปรสิตวิทยา ๒(๑-๒-๓)
PHPR   613     Diagnosis in Parasitology  
สศปว   ๖๑๘    ชีวสารสนเทศศาสตร์ทางโรคติดเชื้อ    ๓(๑-๔-๔)
PHPR   618      Bioinformatics in Infectious Diseases    
สศปว   ๖๒๗    ปรสิตวิทยาสาธารณสุขขั้นสูง   ๓(๓-๐-๖)
PHPR   627     Advanced Public Health Parasitology  
สศปว   ๖๘๔    โครงการพิเศษทางปรสิตวิทยา  ๒(๐-๔-๒)
PHPR   684     Special Projects in Parasitology  
สศปว   ๖๙๒    วัคซีนวิทยาสาธารณสุข   ๒(๒-๐-๔)
PHPR   692     Public Health Vaccinology  
สศปว   ๖๘๘    สัมมนาทางปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ๒(๒-๐-๔)
PHPR   688     Seminar in Parasitology and Entomology  
รายวิชาเลือกภาควิชาระบาดวิทยา  
สศรบ   ๖๐๓    การศึกษาทางวิทยาการระบาดของโรคติดเชื้อ    ๓(๓-๐-๖)
PHEP   603     Epidemiological Study of Infectious Diseases  
สศรบ    ๖๐๔    วิธีการทางสถิติในงานวิทยาการระบาด ๑  ๓(๒-๒-๕)
PHEP    604     Statistical Methods in Epidemiology I  
สศรบ    ๖๑๖    วิทยาการระบาดของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและการบาดเจ็บ  ๓(๓-๐-๖)
PHEP   616     Epidemiology of Chronic Non-Communicable Diseases and Injury  
สศรบ    ๖๒๑    สัมมนาทางวิทยาการระบาด ๑ ๒(๒-๐-๔)
PHEP    621     Seminar in Epidemiology I  
สศรบ    ๖๖๖    การฝึกปฏิบัติภาคสนามทางการควบคุมโรคประจำถิ่น    ๒(๐-๘-๔)
PHEP    666     Field Practice in Endemic Disease Control  
สศรบ    ๖๖๘    คอมพิวเตอร์และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษาวิทยาการระบาด   ๓(๑-๔-๔)
PHEP    668     Computer and Management Information  System (MIS) in Epidemiological Studies  

            นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาเลือกข้างต้นแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล หรือจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามความสนใจ และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร

                       5)    วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต
สศรว    ๖๙๘   วิทยานิพนธ์                                                            ๑๒(๐-๔๘-๐)              
PHIE    698   Thesis

สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครและหลักสูตรเพิ่มเติมที่ได้ http://www.grad.mahidol.ac.th/

 

 

 

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo