บุคลากร


รองศาสตราจารย์ ดร.อุษา เล็กอุทัย

หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1207, 6410

อีเมล์ : usa.lek@mahidol.edu

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวท.ม.
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1201

อีเมล์ : tawee.sai@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.วรากร โกศัยเสวี

รองหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1211

อีเมล์ : varakorn.kos@mahidol.ac.th

อาจารย์ พญ.ประภัสสร เพ็ชรกิจ


Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 6606

อีเมล์ : prapassorn.wib@mahidol.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1212

อีเมล์ : suwanna.cho@mahidol.ac.th

อาจารย์ ดร.สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร

Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1202

อีเมล์ : sirilak.dus@mahidol.edu

นางสาวปาริฉัตร อ่ำสถาน

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1208

อีเมล์ : parichat.umt@mahidol.ac.th

นางสาววิรัณยา เตชะวรงค์

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1202

อีเมล์ : wirunya.tac@mahidol.ac.th

นางวินิจ คำผา

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ระดับ ส.3
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1208

อีเมล์ : winij.kum@mahidol.ac.th

นางสาวรัตนวดี สุขเกิด

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์
Tel. +66 2 354 8543-49 Ext. 1202

อีเมล์ :  rattanavadee.suk@mahidol.ac.th

ติดต่อเรา

ที่อยู่: อาคารสาธารณสุขตามรอยพระบาทพระบิดา ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 420/1 ถ.ราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543 ต่อ 1208
อีเมล์: parichat.umt@mahidol.ac.th
เว็บไซต์: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ม.มหิดล

footer logo