ข่าวประชาสัมพันธ์/ |   องค์กรแห่งความสุข


 • #
  30  มีนาคม 2566 : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาเชิญ Professor Dr. Serge Morand Director of Research, CNRS, Montpellier University, France. เป็นวิทยากร เรื่อง “One Health Approach in Parasitological Aspects: A social-ecological and One Health observatory: ten years of collaborative studies in Saen Thong (Nan, Thailand)" โครงการ JOURNAL CLUB ครั้งที่ 5 วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 19.00-20.30 น. ผ่านWebex meeting: Meeting No. 2644 149 6168 password: parasitology  |
 • #
  23  กุมภาพันธ์ 2566 : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้เชิญ Professor Dr. Bruce Malcolm Russell อาจารย์จาก University of Otago, New Zealand. มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “One Health and Cryptosporidiosis: A perspective from New Zealand" โครงการ JOURNAL CLUB ครั้งที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19.00 - 20.30 น. ผ่านโปรแกรม Webex meeting: Meeting No. 2644 149 6168 password: parasitology โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี สายวิชัย เป็นผู้ดำเนินรายการ  |
 • #
  26  มกราคม 2566 : ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา ได้เชิญ Dr. Lee WENN CHYAU อาจารย์จาก Department of Parasitology, Faculty of Medicine, University of Malaya, Malaysia. มาเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "The multifaceted anti-malarial resistance strategies by Plasmodium falciparum from different geographical areas" ในโครงการ JOURNAL CLUB ครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 19.00 - 20.30 น.ผ่านโปรแกรม Webex meeting: Meeting No. 2644 149 6168 password: parasitology  |

การเผยแพร่ผลงานวิจัยล่าสุด... | ดูทั้งหมด


ข่าวสัมพันธ์ศิษย์เก่า...คืนสู่เหย้า | ดูทั้งหมด


 • #
  20 มกราคม 2566 : ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์)สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด นายสำเริง พรหมมงคล รหัส46 นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารการศึกษา คณะเวชศาสตร์ เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ชำนาญพิเศษ สาขาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ |
 • #
  22 พฤศจิกายน 2565 : ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด รหัส 56 อาจารย์ ดวงดาว กระพิลา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี แวะมาเยี่ยมเยือนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา | รายละเอียด
 • #
  10 มกราคม 2563 : ศิษย์เก่ารหัส 56 แวะมาเยี่ยมเยือนอาจารย์ในภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เนื่องในปี ใหม่ 2563 | รายละเอียด

รู้จักภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา


การศึกษาพยาบาลสาธารณสุขเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว กลุ่ม ชุมชน ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ

 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยมหิดล

Faculty of Graduate Studies

Contact

Address: ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคาร 6 ชั้น 4 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
Telephone: +66 2354 8543-9 ext. 1208
E meil: parichat.umt@mahidol.ac.th
Website: http://phpr.ph.mahidol.ac.th/
Follow us: Department of Parasitology and Entomology, Mahidol University

footer logo